Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

CÂN BÀN YHT-3 Archive