Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Cân điện tử TE412S Sartorius Archive