Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

cân phân tích KERN Archive