Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

ĐẦU CÂN XK3190-A9P Archive